wet
slideshow slideshow

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  dalej RODO - informujemy, że firma:

                                                                                  RAVET Sp. z o.o.

ul. Księgarska 1

51-180 Wrocław 

jest administratorem Państwa danych osobowych. 

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówień oraz współpracy handlowej w oparciu o poniższe podstawy prawne: 

 • wykonanie umowy sprzedaży lub świadczenia usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • do podjęcia działań przed jej zawarciem, w tym m.in. weryfikacji działalności gospodarczej w GUS lub/i CEIDG (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • obsługi posprzedażowej w postaci realizacji reklamacji lub obsługi procesu windykacji (wynikającej z zawartej wcześniej umowy sprzedaży) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) dla celów badania satysfakcji z produktów i usług, gdzie uzasadnionym interesem jest opieka nad Klientem oraz podnoszenie jakości swoich produktów i usług,
 • obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) dla celów:

- zarządzania wnioskami w sprawie realizacji Państwa uprawnień wynikających z RODO;

- wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych,

 • na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, uzyskanej od Państwa na osobnym dokumencie (np. zgoda marketingowa) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, co skutkować będzie:

 • brakiem możliwości dokonania zakupu
 • brakiem możliwości korzystania z usług oferowanych przez Administratora
 • brakiem możliwości otrzymania informacji o promocjach lub ofertach specjalnych, oferowanych przez Administratora

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, jak również przez okres konieczny do ich przechowywania. Oznacza to, że dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych, wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, będą one przetwarzane do momentu jej cofnięcia.

 Dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 RODO.

 Zgodnie z RODO przysługuje Państwu również:

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 • prawo do sprostowania,
 • prawo do usunięcia,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo żądania przeniesienia danych do innego administratora,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, poprzez kontakt na podany niżej adres kontaktowy e-mail,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Państwa dane w zakresie niezbędnym do realizacji poszczególnych zadań wynikających ze współpracy z Państwem jako Klientami naszej hurtowni. Poniżej znajduje się lista kategorii odbiorców:

 • podmioty współpracujące z Ravet sp. z o.o. jako podwykonawcy, na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające jego bieżącą działalność,
 • dostawcy towarów, partnerzy,
 • dostawca usługi hostingu,
 • firmy logistyczne, świadczące usługi transportowe,
 • banki, instytucje finansowe,
 • podmiot zapewniający usługę poczty elektronicznej,
 • partnerzy ściśle współpracujące ze spółką ( obsługa programów lojalnościowych),
 • organy publiczne – w zakresie, w jakim Administrator jest obowiązany udostępniać dane.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Pragniemy zapewnić Państwa, iż prywatność naszych Klientów jest dla nas niezwykle ważna i dopełnimy wszelkich starań, aby należycie chronić dane osobowe.

W przypadku pytań i wątpliwości w powyższych kwestiach prosimy o kontakt pod adresem

 e-mail: rodo@ravet.pl.


W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  RAVET Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Księgarska 1, 51-180 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043870,  reprezentowana przez Andrzeja Gawła -Prezesa Zarządu.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu  wystawienia faktur VAT oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie obowiązku prawnego (obowiązek wystawienia faktury w związku ze sprzedażą) ciążącego na administratorze  - art. 6 ust. 1 lit. c RODO,  uzasadniony interes administratora polegający na dochodzeniu roszczeń i obrony przed roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit f) RODO) oraz obsługa posprzedażowa w postaci realizacji reklamacji- art. 6 ust 1 lit b) RODO.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego.
 5. W zakresie i na zasadach wskazanych w RODO posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartej transakcji handlowej.
 8. Ponadto wskazujemy, iż dane pozyskiwane są również z ogólnie dostępnych źródeł, w szczególności CEIDG czy GUS.
 9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 RODO.
 10. Wszelkie pytania i żądania  związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych można kierować na adres: rodo@ravet.pl.

Jesteśmy generalnym dystrybutorem: